Zaloguj sięZarejestruj Zaloguj sięZaloguj się

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY

z zachowaniem trybu konkurencyjności (dot. zapytania ofertowego numer 2/2017 z dnia 17/11/2017)

Dotyczy

zakupu sklepu internetowego z modułem do zarządzania relacjami z partnerami handlowymi (licencja wielostanowiskowa) dla celów realizacji projektu Zamawiającego pn. „Wdrożenie elementów długookresowej strategii biznesowej kluczem do internacjonalizacji firmy MaxMedik ŁUKASZ CHABROS” dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe, b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw.


Zamawiający

MaxMedik ŁUKASZ CHABROS

Ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław

NIP: 8942622266

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności i w świetle przyjętych kryteriów wyboru ofert, w dniu 2 grudnia 2017 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę MARIUSZ LACH PUH MEDIA PREMIUM.